Gimnazjum nr 41 w Bydgoszczy

 

Gimnazjum to kolejny III etap kształcenia w naszym Ośrodku.

 

Jest on integralnie powiązany z poprzednimi I i II etapem edukacyjnym.

Gimnazjum obejmuje trzyletni okres kształcenia, w którym stosuje się nauczanie przedmiotowe. Jest obowiązkowym etapem kształcenia po szkole podstawowej.

Trzyletni okres nauki ma przygotować uczniów do dokonania wyborów edukacyjnych odpowiednich do ich możliwości percepcyjnych, uzdolnień i osiągnięć oraz rozbudzać aspiracje edukacyjne.

Obecnie w Naszym gimnazjum są 4 klasy gimnazjalne.

Są one zróżnicowane pod względem niepełnosprawności intelektualnej dając tym samym możliwość drożności nauki na kolejnych etapach edukacyjnych oraz wspomagają indywidualny proces edukacyjny każdego ucznia.

Szkoła zapewnia edukację uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Uczniowie z głębszą niepełnosprawnością nauczane są indywidualnie w domu dziecka.

III etap edukacyjny

Gimnazjum nr 41 w naszym Ośrodku składa się z następujących klas:

 

klasa 1 bg - wychowawca p. Anetta Jagłowska

klasa 2 bg - wychowawca p. Milena Maślińska

klasa 2 cg - wychowawca p. Barbara Rudzińska

klasa 2 dg - wychowawca p. Jagoda Balcerek

klasa 3 ag - wychowawca p. Dorota Firmowska

klasa 3bg - wychowawca p. Jacek Kochański

 

 

W klasach I-III gimnazjum prowadzone są następujące zajęcia edukacyjne:

 1. Język polski
 2. Język angielski
 3. Historia
 4. Wiedza o społeczeństwie
 5. Matematyka
 6. Fizyka i astronomia
 7. Biologia
 8. Geografia
 9. Chemia
 10. Plastyka
 11. Muzyka
 12. Technika
 13. Informatyka
 14. Wychowanie fizyczne
 15. Religia
 16. Godzina z wychowawcą

oraz zajęcia rewalidacyjne

Praca dydaktyczno - wychowawcza z uczniami opiera się na programach zatwierdzonych przez MEN, oraz na programach autorskich opracowanych przez nauczycieli z Ośrodka z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka.

W gimnazjum, obok przedmiotów, wprowadza się następujące ścieżki edukacyjne:

 • edukacja czytelnicza i medialna
 • edukacja ekologiczna
 • edukacja europejska
 • edukacja filozoficzna
 • edukacja prozdrowotna
 • edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie
 • kultura polska na tle cywilizacji śródziemnomorskiej

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów dostosowują treści uwzględniając obowiązującą w danym roku ścieżkę edukacyjną.

Młodzież kończąca gimnazjum przystępuje do egzaminu zewnętrznego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

W gimnazjum nauczyciele wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej, wdrażają do samodzielności, pomagają im w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym. Uczniowie angażują się we wszystkie imprezy i uroczystości szkolne, jak również godnie reprezentują szkołę przystępując do różnych konkursów przedmiotowych, zawodów i olimpiad sportowych, zdobywając czołowe miejsca. Służą temu odpowiednio dostosowane programy nauczania, ciekawa oferta zajęć pozalekcyjnych oraz nowoczesna baza edukacyjna szkoły. Wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna wspiera maksymalnie proces edukacyjny uczniów.

Młodzież gimnazjalna w naszym Ośrodku działa również w samorządzie uczniowskim i bierze aktywny udział w zajęciach świetlicowych i pozalekcyjnych, dzięki którym rozwija swoje talenty i zainteresowania.

Profesjonalna pomoc psychologiczno-pedagogiczna pozwala uczniom na przełamywanie barier i osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości.

 

Nasze gimnazjum jest szkołą przyjazną dzieciom i rodzicom.

Wszyscy tworzą serdeczną atmosferę, sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi każdego ucznia.